پشكو آرام یکشنبه 26 شهریور 1391 06:24 ب.ظ نظرات ()

چند پیام کوتاه در مورد فیلم آمریکایی توهین کننده به پیامبر اسلام

1 – نگارنده این پیامها به صراحت اعلام میدارد که یک متعصب مذهبی نیست و معتقد به آزادی های مدنی می باشد اما این اعتقاد را نیز دارد که دمکراسی فقط برای 10 % نویسنده ، هنرمند و سیاستمدار کاربرد دارد و 90 % سایر قشرهای جامعه علاف این 10 در صد شده اند و اصولا دمکراسی در طول زندگی کاربدی برای آنها یا ندارد یا تاثیر آن خیلی کم است .

2 – هنوز نه کتاب سلمان رشدی را خوانده و نه این فیلم را دیده اما در طی چندین سال تجربه به این نتیجه رسیده ام که دنیای دمکراسی غرب در تمامی کشورهای غربی مردمانش به اسم آزادی بیان به سمت سویی میرود که قران بیان نموده یعنی در مقامی هستند که اکنون پست تر از حیوانات رفتار می کنند .

3 – آنها در شرایط کنونی برای دنیا ، الگویی کثافت ترینِ چیزها هستند و نه پاکترین چیزها و برای هر انسان دارای شعور دیدن و شنیدن نام آنها تهوع آور است .

4 – هر چند از کشتن و جنگ خصوصا در شرایط فعلی قرن 21 بایستی جلوگیری کرد اما کسانی که به اسم دمکراسی به اعتقادات 2 میلیارد انسان توهین میکنند جای خوشحالی است که در لیبی و افغانستان مثل یک خوک کثیف کشته شوند . آنها که ادعای دمکراسی و آزادی بیان دارند همانهایی هستند که اجازه نمیدهند که کسی در مورد  یک صهیونیست کثیف کلامی بر لب جاری سازد و فورا تمامی بوق های تبلیغاتی شان کوش فلک را در محکومیت آن اقدام کر می کند .  

A short message about the American movie insulting to the Prophet Muhammad :

1 - The author of this post, it clearly states that it is not a religious fanatic and believe in civil liberties, but it is also believed that democracy is only for 10% of the author, artists, and 90% other segments The Laf that Politician Application 10 percent, and essentially democratic life carbide or not they or their impact is very low.

2 - Salman Rushdie still have not read the book nor seen the movie, but in the past several years I have come to the conclusion that the democratic world, the West in all Western countries people by the name of freedom of expression on the one hand the Quran is maghami that the inferior animals are treated.

3 - they present to the world, things are not the cleanest things in the dirt model for the human intellect is disgusting to see and hear their name.

4 - the killing and the war, especially in the current conditions of the 21st century should be avoided, but those who believe in the name of democracy is insulting 2 billion to Afghanistan as satisfying that in Libya, and kill a dirty pigs. They have the pretense of democracy and freedom of speech are the ones who will not let anyone in   Now Zionist dirty words on the lips and makes a beep away all their advertising is working carousels in the chorus of condemnation action.