پشكو آرام دوشنبه 9 بهمن 1391 05:55 ب.ظ نظرات ()
خدا را شاکریم که با چشم خود دیدیم کسانی که در ظاهر لباس حقوق بشر پوشیده اما در باطن و در واقع برای یک سنت هم مادرشان و هم خواهرشان در اختیار همه میگذاشتند و لخت شدن و هم آغوشی با سگ و همجنس بازی از مظاهر تمدنشان بود و است که به خورد مانیز بسیار دادند و می دهند و ما هم متاسفانه بسیار حقیرانه آنان را مظهر تمدن می دانیم و چشم و گوش بسته دنبال آنان قدم برمیداریم البته فقط انسانهای هویت مغشوش اینچنین رفتار می کنند . بله از مطلب دور نشویم اکنون کشورهایی مانند پرتغال با 10 میلیون و یونان با 12 میلیون جمعیت از چین   1/450/000/000 نفری خجالت نمی کشند و نمیتوانند حتی شلوار خود را بالا کشیده و کاسه گدایی دستشان گرفته اند و آن به اصطلاح احزاب سبز و طرفداران محیط زیست از سرما به جان درختان جنگلها افتاده اند و ایتالیا و فرانسه و اروپای شرقی که هیچ . اگر میخواهید بگویید یعنی من از وضعیت خودمان راضی هستم میگویم از ما که حق توحش می گرفتند و ما جهان سوم هم به حساب نمی آمدیم و ادعایی نداشتیم اما باز هم در مقاله قبلی از خودمان نیز ایراد گرفته ام .
جدید : انفجارهای آمریکا در هفته آخر فروردین 92 هر چند محکوم است اما باز باید از آنان پرسید حال خوبی داشتند ازین انفجارها یا نه ؟ تا حال مردم مظلوم عراق ، افغانستان ، پاکستان ، آفریقا وغیره را درک کنند این یانکی های اسلحه بدست ! God takes revenge

Thankful my God saw that the eyes of those who appeared in human clothing and worn but inside is actually a tradition for the mother and the sister of all allowed, and the clothes of the manifestations of homosexuality there civilization going to bed with dogs and My Object there is much they do and we are very humble Unfortunately they are epitome of civilization as we know and follow them step eyes and ears closed, so behaves to confuse the identity of course people. Yes, the story is not to far away countries such as Portugal with 10 million and Greece of 12 million people,  of China's population  1/450/000/000 not be embarrassed and not even pulled up his pants and hands are begging bowl and then called the parties Environmentalists and green forest trees have fallen and died of cold in Italy, France and Eastern Europe, no. If you want to say that I am satisfied with the situation tell us that we were right and we are third world savagery come and claim they did not count, but still in the previous article, we have also objected.