پشكو آرام شنبه 19 مهر 1393 01:21 ب.ظ نظرات ()

برگرفته از روزنامه ی روزان

این روزها اخبار مربــوط به جنایات داعش در كوبانى دل هر انســانى را بــه درد مى آورد.در ایــن میــان ســكوت آمریــكا و متحدانش بیــش از هرچیز دیگــرى جلب توجه مى كند . وانگارطومار حقوق بشرروزهاست كه در صداى خمپاره ها و ضجه هاى كودكان بى پناه كوبانى پیچیده شده.بى گمان این جنایت پلید تاكنون در صفحات تاریخ جاخوش كرده اســت بررسى وضعیت موجود و تحلیل سیاسى منطقه و نوع رفتارهاى سیاســى كنشــگران آن را به تحلیل گران و مفسران سیاسى مى سپاریم.اما موضوع قابــل تامل در این بین، اتفاقــات دردناك را از منظــرى متفاوت مــى نگریــم و آنهم حضورپررنگ و تاثیر گذار زنان جنگجوى كرد در این نبرد ناجوانمردانه است.زنانى كه شجاعانه اسلحه به دست گرفته و در دفاع از ناموس و سرزمین شــان به تمام مردهــاى دنیــا درس مردانگى داده انــد. طــى روزهاى گذشــته اخبار مربوط به رشــادت و فداكارى ایــن زنان جوان كرد در جنگ تن به تن با تروریســت ها همه نگاهها را در اقصى نقاط دنیا به ســمت این شهر كوچك و زیبــا جلب كرده كه على رغم بارســنگین از دســت دادن عزیزانشان ،گرســنگى ،تشنگى و كمبود اسلحه وســبعیت لشگر دجال همچنان ظریف و زیبــا مى نمایاند وحتى نوع پوشــش آنها دروضعیتى كه غیر انسانى و تاسف برانگیز اســت و شــاید كوچكترین تلاشى براى جلب توجه در اذهان نمى كنند تبدیل به مد شــده و طرفــداران فراوانى در غرب پیدا كرده اســت چنان كه به گزارش فرارو به نقل از دیلى میل، ایــن لباس خاكى رنگ دو جیب بزرگ، همانند لباسى كه زنان جنجگوى كرد مى پوشند، دارد. ِكمربند پهــن قهوه اى این لبــاس نیز آن را به لباس چریك هاى زن شــبیه تر كرده، لباســى با چكمه مشــكى نظامى كه به زیبایى آراســته شــده اســت. اقدام M & H واكنش هاى زیادى را در فضاى مجازى به همراه داشته است امــا مدیــران M & H این اتفــاق را تصادفى مــى دانند. با این وصف رواج این ســبك لباس پوشــیدن میان زنان غربى بدون شك تصادفى نخواهــد بــود .عملیــات انتحارى یــك دختر جنگجوى كــرد وهلاكت دهها تكفیرى ، دختر جنگجوى كردى كه بــا آخرین تیر باقى مانده در اسلحه اش خودكشى كرد تا به دست داعش ها نیفتــد و...این موارد نمونه هاى از رشــادت زنانى ســت كه عاشــقانه براى ســرزمین شان مى جنگند براســاس آمار یك سوم جنگجویان كرد در مقابله با تروریســت هاى داعش را زنان تشــكیل مى دهند واما موضوع تامل برانگیز در این یادداشت سلامت روان این جنگجویان زن كرد اســت در همین ارتباط با توجه به شــیوع اختلالات روانى و آســیب پذیر بــودن زنان در تمام دنیا به علل بیولوژیكى شناختى، هورمون هاى زنانه و نقش آنها درافســردگى ها ، پایین تر بودن ســن بلوغ، باردارى، زایمان و شیردهى ،یائسگى و تجربه استرس ها و اضطراب فراوان به علت تعدد مسئولیت ها و وظایفى محوله و.. به قدرت تاب آورى و اســتقامت این زنان آزاده در مواجه با لشــكر دجال اشــاره مى نماید كه نیاز به تبیین هاى روانشــناختى تازه از ســوى متخصصین دارد.برهمین مبنا عملیات انتحارى و خودكشــى این زنان مبــارز كرد كه به لحاظ روانشناختى تفاسیرخاص خود را داشته و مورد تایید نیســت در دفاع از ارزش هاى انســانى و آزادگى و ســرزمین نیاز به بررســى بیشــتر و تحقیقات بسیار دارد .
اما در آنســوتر در میان داعش زنان معلوم الحال و خودشــیفته اى را مى بینیم كه خانه و زندگى خود را رها كرده وبراى سرپوش گذاشتن به اختلالات روانى خود و شــاید هم توجیه بى مبالاتى جنســى شــان از طریق فضاى مجازى جذب این گروه تروریســتى مى شوند براساس اطلاعــات و گــزارش هاى منتشــره در فضاى مجــازى رفتارهایى از قبیل اذیــت و آزار دیگر زنان به منظور رعایت احكام اسلامى در نواحى اشــغال شده توســط داعش ،ازدواج هاى مكرر و عملیــات هاى انتحارى و....نشــان از میل به قدرت نمایى ، جلب توجه ،عدم اعتماد به نفس ، بى ثباتى و پرخاشگرى شدید دارد كه مى توان براى آن تبیین هاى مختلفى در نظر گرفت در درجه نخســت از زنانى صحبــت مى كنیم كه متعلق به كشــورهاى اسلامى و عربى هستند با نگاهى اجمالى به ســبك زندگــى این زنان در كشــورهاى مانند عربســتان و....كه از كمترین حقوق فردى و اجتماعى برخوردارند مى توانیم تصــور كنیم كه بــودن در میان داعش فرصتى براى ابراز وجود به آنان داده اســت تا در ســایه آن انتقام عمرى حقارت و نادیده گرفته شدن را از زنان بیچاره اى بگیرند به سبب شرایط آشفته جنگــى ودر موضع ضعف بودن اهداف ســهل الوصولــى براى تخلیه تكانه هاى پرخاشــگرانه شــان هستند.دسته دوم زنان مسلمانى هستند كــه فریب تبلیغات اســلام راســتین داعش را خورده و با اهداف خداجویانه به داعش پیوسته اند كه بازهــم به لحاظ روانى ریشــه این جزم اندیشى و تعصب را نمى توان یك انقلاب روحى صرف و یك شــبه دانست بخصوص این كه در حال حاضر داعش بزرگترین دشمن اسلام بوده و هیــچ كدام از رفتارهاى اعضاى داعش نه تنها اســلامى نبوده بلكه در تقابل با آن است به نظر مى رسد این دسته از زنان بعد از گذشت مدتى از كرده خویش پشیمان مى شوند اما برگشتن از این تباهى آســان به نظر نمى رســد .دسته دوم زنانى هســتند كه از كشــورهاى اروپایى و از طریــق فضاى مجازى جلب داعش شــده اند این افراد بیشــتر دختران نوجوانى هســتند كه صرفاًبه خاطر ماجراجویى و جلب توجه و شاید هــم به اقتضاى نوجوانى كــه به اذعان عده اى از روانشناســان ، فرد در این برهه از زندگى به دنبال هویت یابى اســت راهى خاور میانه شده اند بخصوص این كه علیرغم آزادى هاى فراوان و بى بند و بارى جنســى جوانان اروپایى عمدتا
خلا اگزیستانسیال را تجربه مى كنند و آسیب هــاى اجتماعــى از قبیل اعتیــاد وعضویت در گروههاى شــیطان پرســت و ....... ریشه دراین پوچ گرایى دارد .
به گزارش ایسنا، روزنامه گاردین در گزارشى دراین باره نوشت: دختران 14 و 15 ساله عمدتا به سوریه ســفر مى كنند تا با افراطیون ازدواج كننــد، فرزندان آنها را بــزرگ كرده و به جمع تروریست ها بپیوندند و گروه كوچكى از آنها نیز ســلاح به دســت مى گیرند. این افراد عمدتاً از طریق شبكه هاى اجتماعى جذب مى شوند. این زنــان و دختران 10 درصد مجموع كســانى را تشــكیل مى دهند كه از اروپا، آمریكاى شمالى و استرالیا براى پیوســتن به گروه هاى تندرو از جمله داعش از كشورشــان خارج مى شوند. در این میان فرانســه كشورى است كه بیشتر زنان از آنجا جذب مى شوند