پشكو آرام چهارشنبه 25 فروردین 1395 08:43 ق.ظ نظرات ()

1 - دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر است
2 - انسان خیری است
3 - انسان بسیار ثروتمندیست
4 - قهرمان صداقت و دلسوزی در کابینه روحانیست
5 - هر لحظه قلپش برای درمان کشور می تپد !!!
اقای هاشمی اگر خیلی چیزهای دیگر هم باشد وزیر بهداشت نیست نه بحال سیستم بهداشتی کشور و نه بحال نیروی انسانی زیر مجموعه ی بهداشت پس لطفا اینقدر به او نگویید وزیر بهداشت !!!!!